ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  03.01.2013 (11 ปีที่ผ่านมา)

critical infrastructure

Critical infrastructure หรือ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งยวด หมายถึง หน่วยงานที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมีภารกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ความมั่นคง ชีวิต และทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายและกระทบกับความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม เช่น

[1] กลุ่มไฟฟ้าและพลังงาน
[2] กลุ่มการเงินการธนาคารและการประกันภัย
[3] กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมและขนส่ง
[4] กลุ่มความสงบสุขของสังคม

ที่มา: เอกสารประกอบการสัมมนาการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายใหม่ 8 สิงหาคม 2550