ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  27.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Smart Phone

หมายถึง โทรศัพท์ที่เสมือนยกเอาคุณสมบัติ PDA และเครื่องคอมพิวเตอร์ มาไว้ในโทรศัพท์  ซึ่งทำให้สามารถลงโปรแกรม (Application) เพิ่มเติมได้  ทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถรองรับระบบปฏิบัติการได้หลายรูปแบบ