ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  27.12.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

Maintaining Interpersonal Interconnectivity

Maintaining Interpersonal Interconnectivity


Maintaining Interpersonal Interconnectivity การดูแลรักษาการเชื่อมต่อระหว่างกัน อธิบายถึงผลประโยชน์ทางสังคมที่ได้จากการสร้างและการรักษาการติดต่อกับคนอื่นๆ หรือการติดตามข้อมูลของแต่ละบุคคลตามความต้องการ เช่น การสนับสนุนทางสังคม มิตรภาพและความใกล้ชิดหรือต้องการจะทำบางสิ่งบางอย่างกับบุคคลอื่น


Cheung and Lee, 2009