ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  13.12.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

ASCC (ASEAN Socio-cultural Community)

ASCC (ASEAN Socio-cultural Community)


ASCC ย่อมาจาก ASEAN Socio-cultural Community หรือแปลเป็นไทยว่า  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน


ที่มา : หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)