ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  11.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Benchmark

Benchmark


Benchmark หมายถึง การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อการอ้างอิง โดยการทดสอบหรือวัดความสามารถในลักษณะของการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทำได้ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศ


แหล่งข้อมูลอ้างอิง: OECD (Statistics portal)