ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

Published On  11.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Fiscal consolidation

Fiscal consolidation


Fiscal consolidation หมายถึง การเพิ่มศักยภาพทางการคลัง หรือมาตรการรัดเข็มขัดทางการคลัง เป็นการดำเนินงานโดยลดรายจ่ายภาครัฐในปริมาณสูงและปรับเพิ่มภาษี เนื่องจากแหล่งเงินภายนอกที่มีอย่างจำกัด รวมถึงนโยบายการคลังที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รายได้เติบโตไม่ทันกับรายจ่าย


แหล่งข้อมูลอ้างอิง: OECD (Statistics portal) สำนักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย