ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

Published On  11.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

FIRST

Forum of Incident Response and Security Teams หรือ FIRST
คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเผยแพร่และสนับสนุนการให้ความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ระหว่างหน่วยงานจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1990 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) มีสมาชิกประกอบไปด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรต่างๆและในระดับประเทศ รวมถึงหน่วยงานด้านการทหาร
จำนวนทั้งสิ้น 268 หน่วยงาน จาก 58 ประเทศ

http://www.first.org