ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M |  N  | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N

Published On  11.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Netiquette

Netiquette

“Netiquette” หรือ “มารยาทเน็ต”  คือ กิริยาอาการที่พึงประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ชุดวิธีประพฤติตนที่เหมาะสม เมื่อคุณใช้อินเตอร์เน็ต ตัวอย่างของ “มารยาทเน็ต” ที่ควรทราบ เช่น

1. การสื่อสารออนไลน์ ให้ยึดมาตรฐานความประพฤติเดียวกับการสื่อสารในชีวิตจริง (Rule 2: Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life)

2. เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น (Rule 8 : Respect other people's privacy)

ที่มา :

1. บทความเรื่อง “มารยาทที่ควรมีในการใช้อินเตอร์เน็ต” เขียนโดย น.ส.นันทพร เหมะจันทร ผู้จัดการส่วน งานส่งเสริมยุทธศาสตร์องค์กร
สำนักผู้อำนวยการ (29/01/2012)

2. คัดลอกและดัดแปลงมาจากบทความเรื่อง “มารยาทเน็ตที่คนไซเบอร์ควรทำความเข้าใจก่อนเริ่มท่องเน็ต” สามารถเข้าถึงได้ที่ “http://report.thaihotline.org/netiquette.php”