ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N |  O  | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O

Published On  11.12.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

OPEN Internet

“OPEN Internet” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “OPEN” ถือเป็น Internet Rule ฉบับใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ได้ผ่านสภา Congress และประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 โดยมี FCC หรือ The Federal Communications Commission เป็นผู้ควมคุมดูแลเรื่องดังกล่าว ซึ่งหลักการของ “OPEN Internet” นี้ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ “หลักความเป็นกลางบนอินเตอร์เน็ต” หรือ “Net Neutrality”

“OPEN” จะ “ไม่ควบคุม” เนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต (Internet Content) หรือ การใช้งาน (Application) แต่จะวาง “หลักเกณฑ์” ไว้เป็นกรอบให้เดินตาม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า จะไม่มีใครหรืออะไรมาขีดคั่นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ บนอินเตอร์เน็ต โดยหลักเกณฑ์พื้นฐานที่สำคัญ (Basic Rules) ของ “OPEN” ที่กำหนดให้ “ผู้ให้บริการบรอดแบนด์” ต้องปฏิบัติตามมีดังนี้  

  • โปร่งใส (Transparency) กล่าวคือ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเครือข่าย และข้อตกลงทาง การค้าของบริการฯ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
  • ไม่มีการปิดกั้น (No Blocking)  โดยทั้ง DSL , Cable modem หรือ ผู้ให้บริการบอร์ดแบรนด์ประเภทอื่น จะไม่สามารถปิดกั้น “เนื้อหา” ที่ถูกต้องตาม ก.ม. ได้ หรือ ห้ามการบล็อกเว็บไซต์  ที่ ถูก ก.ม. เป็นต้น
  • ไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่สมควร (No Unreasonable Discrimination)  

 

ที่มา :

  1. บทความเรื่อง The “OPEN” Internet เขียนโดย น.ส.นันทพร เหมะจันทร ผู้จัดการส่วนงานส่งเสริมยุทธศาสตร์องค์กร (29/05/2012)
  2. http://www.fcc.gov/topic/open-internet#openinternet
  3. บทความเรื่อง “THE FCC’S OPEN INTERNET RULES – STRONGER THAN YOU THINK” เขียนโดย Barbara van Schewick สามารถเข้าถึงได้ที่  “http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2011/01/fcc%E2%80%99s-open-internet-rules-%E2%80%93-stronger-you-think”
  4. บทความเรื่อง  “US net neutrality rules finalized, in effect November 20” เขียนโดย Nate Anderson สามารถเข้าถึงได้ที่ “http://arstechnica.com/tech-policy/2011/09/us-net-neutrality-rules-finalized-in-effect-november-20/”