ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  11.12.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

ACCSQ

ACCSQ

ย่อมาจาก ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality หมายถึง คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของ ASEAN ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยการลด หรือ เลิก อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ที่เกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบเทคนิค (Technical Regulations) หรือ มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standards) และการตรวจสอบรับรอง สำหรับผู้แทนประเทศไทย ใน ACCSQ  คือ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ACCSQ ประกอบด้วย

  1. หน่วยงานด้านกฎระเบียบ (Regulatory Body)
  2. หน่วยงานด้านมาตรฐาน (Standards Body) ของประเทศสมาชิก

ด้านหน้าที่หลักที่สำคัญของคณะกรรมการฯ มีดังนี้

  1. ปรับประสานมาตรฐานสินค้าที่สำคัญ 20 กลุ่ม ของประเทศสมาชิก ASEAN เช่น สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารและอาหาร ; ตู้เย็น ; เครื่องปรับอากาศ หรือ โทรศัพท์ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO
  2. จัดทำความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement) ของ ASEAN

ที่มา :

  1. ศัพท์ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้า เข้าถึงได้ที่ http://www.dtn.go.th/images/A.pdf
  2. http://203.154.78.177/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=35
  3. เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง “” การปรับประสานมาตรฐาน กฎระเบียบ ด้านเทคนิค ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร ป่าไม้ของอาเซียน และความปลอดภัยด้านอาหาร, หน้า 33 โดย อุษา บำรุงพืช สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าถึงได้ที่ http://www.acfs.go.th/aec/standards.pdf