ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  29.11.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

SCM System

SCM - Supply Chain Management  หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกระบวนการใน Supply Chanin ตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต จนกระทั่งการได้สินค้า และส่งมอบแก่ลูกค้า