ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

Published On  29.11.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

FRM System

FRM System - Finance Resource Management  หมายถึง ระบบสารสนเทศที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี