ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  29.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

MRP System

 

MRP System – Material Requirement Planning System หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิต