ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  21.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

SSID

SSID หรือ Service Set Identifier เป็นชื่อที่ใช้อ้างถึง Wireless Access Point สำหรับการเชื่อมต่อ โดยปกติแล้วผู้ที่จะเชื่อมต่อ Wireless Network ใดๆ จำเป็นต้องรู้ชื่อ SSID ของ Wireless Access Point นั้นๆเพื่อเชื่อมต่อสำหรับเข้าใช้งาน แต่ในบางกรณีผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะทำการซ่อนชื่อ SSID เอาไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการมองเห็นจากสาธารณะและจากการถูกโจมตี การตั้งชื่อ SSID สามารถตั้งโดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Alphanumeric) ไม่เกิน 32 ตัว

http://compnetworking.about.com/cs/wireless/g/bldef_ssid.htm