ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  15.11.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

RDF(Resource Description framework)

การอธิบายถึงทรัพยากรของเว็บ เช่น ชื่อไตเติล ผู้เขียน วันที่ปรับปรุง และข้อมูลลิขสิทธิของเว็บเพจนั้น  เป็นเว็บข่าวสารเชิงความหมาย และสามารถเข้าใจ และประมวลผลได้โดยคอมพิวเตอร์ จนถึงคอมพิวเตอร์ สามารถรวบรวมข่าวสารหรือสารสนเทศจากเว็บต่างๆได้

RDF นั้นได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่นของคอมพิวเตอร์ อ่านและเข้าใจ แต่ ไม่ได้รับการออกแบบให้แสดงผลผ่านเว็บแก่ ผู้ใช้โดยภาษาที่ ใช้คือ XML และภาษานี่เมื่อนํามาใช้โดย RDF จะเรียกว่า RDF/XML ซึ่งสิ่งที่ ได้จาก RDF/XML นี้สามารถใช้แลกเปลี่ยนระหว่ างคอมพิวเตอร์ ต่ างประเภทกันได้นั้น คือ ระบบผลปฏิ บัติ การที่ต่างกันหรื อใช้แอพพลิเคชันที่ใช้ภาษาต่ างกันก็ สามารถเข้าใจ ภาษานี่ได้

(source: http://wiki.nectec.or.th/ru-newwiki/pub/IT630_12_Assignment/G0501ProjectTopic/RDFResourceDescriptionFramework.pdf)