ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N |  O  | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O

Published On  15.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Open Authentication (OATH)

Open Authentication (OATH)

เป็นมาตรฐานในการยืนยันตัวตนแบบเปิด ถูกนำเสนอครั้งแรกโดย Verisign ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายกลุ่มผู้ให้บริการด้าน IT โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถยืนยันตัวตนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย ผ่านอุปกรณ์ทุกประเภท ทุกเครือข่าย ซึ่งทางเทคนิคแล้ว OATH จะมีอยู่ 4 ส่วนด้วยกันคือ (1) Authentication method (OTP, certificate, biometric เป็นต้น) (2) Authentication tokens (hardware token, smart card, mobile phone/SIM card เป็นต้น) (3) Token Interface (PKCS#11, OTP-API, MS-CNG เป็นต้น) และ (4) Authentication protocols (EAP-*, SSL/TLS, HTTP Auth, Kerbors, SASL เป็นต้น)