ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N |  O  | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O

Published On  15.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Out of band authentication

Out of band authentication

เป็นวิธีการหนึ่งในการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางโดยตรงของระบบที่เราต้องการจะทำงาน เช่น ระบบ internet banking ที่มีการทำงานอยู่บน เครื่องแม่ข่ายของธนาคาร (ผู้ให้บริการ) ได้เพิ่มช่องทางในการยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ แทนที่จะใช้เพียง username และ password สำหรับยืนยันตัวตนเพียงอย่างเดียว