ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M |  N  | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N

Published On  14.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Network

Network


กริช ขาวอุปถัมภ์ :: ส่วนงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ :: สำนักนโยบายและส่งเสริม

Network หรือ เครือข่าย โครงข่าย วงจรข่าย ในความหมายทางคอมพิวเตอร์  คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่ายได้ ตัวอย่างของเครือข่ายที่เราคุ้นเคย ได้แก่ เครือข่ายของโทรศัพท์ เครือข่ายดาวเทียม เครือข่ายวิทยุ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ที่มา : ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, www.il.mahidol.ac.th