ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

Published On  13.11.2012 (10 ปีที่ผ่านมา)

3-Way Handshake

3-Way Handshake

3-Way Handshake เป็นวิธีในการสร้างช่องทางการสื่อสารสำหรับการรับส่งข้อมูลด้วยโพรโทคอล TCP สาเหตุที่เรียกว่า 3-Way Handshake เนื่องจากกระบวนการทำงานนั้นจะใช้ 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
1. เครื่อง Client ส่งแพ็คเกต SYN เพื่อขอเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Server 
2. เครื่อง Server ส่งแพ็คเกต SYN/ACK ตอบกลับเครื่อง Client
3. เครื่อง Client ตอบกลับเครื่อง Server ด้วยแพ็คเกต ACK
หลังจากที่เครื่อง Server ได้รับแพ็คเกต ACK แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นเครื่อง Server ก็จะเริ่มรับส่งข้อมูลกับเครื่อง Client ได้

http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPConnectionEstablishmentProcessTheThreeWayHandsh-3.htm