ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M |  N  | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N

Published On  06.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Nonce

 

Nonce ย่อมาจาก "number used once" โดยในทาง Computer Security หมายถึงค่าที่ได้จากการสุ่มสร้างขึ้นมาสำหรับใช้ในกระบวนการยืนยันตัวตน โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการโจมตีด้วยวิธีการส่งข้อมูลซ้ำ (Replay Attack) ตัวอย่างของกระบวนการที่มีการใช้ Nonce เช่น 4-way handshake ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11i ในการสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Client และ Access point

hxxp://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_nonce
hxxp://searchsecurity.techtarget.com/definition/nonce
CWSP: Certified Wireless Security Professional Official Study Guide (ISBN:978-0-470-43891-6)