ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  05.11.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Magnetic Ink Character Recognition (MICR)

Magnetic Ink Character Recognition (MICR)

 
เป็นวิธีการที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์จะอ่านตัวอักษรหรือตัวเลขที่พิมพ์ไว้ด้วยหมึกชนิดพิเศษ โดยทั่วไปใช้พิมพ์ตัวอักษรดังกล่าวไว้ที่แถบเฉพาะบนเช็ค
เพื่อสะดวกในการใช้เครื่องจักรอ่านคัดแยกเช็ค และประมวลผลในการหักบัญชีเช็ค
 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)