ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

Published On  05.11.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Real Time Gross Settlement (RTGS)


การชําระเงินแบบมีผลทันที ซึ่งเป็นระบบการโอนเงินที่มีผลเสร็จสิ้นในทันทีที่ได้รับคําสั่ง โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สั่งโอนจะต้องมีเงินในบัญชีหรือได้รับสินเชื่อเพียงพอที่จะโอนเงินตามคําสั่งได้
 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)