ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

Published On  30.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Fuzzing

Fuzzing มีอีกชื่อหนึ่งว่า Fuzz testing เป็นเทคนิคในการทดสอบซอฟต์แวร์หรือโพรโทคอลมาตรฐานเพื่อใช้หาข้อผิดพลาด (Bug) หรือช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้วยการป้อนข้อมูลสุ่มผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้ หรือส่วนการทำงานของโพรโตคอล โดยทั่วไปมักใช้โปรแกรมประเภท Fuzzer ช่วยในการทดสอบ เนื่องจากโปรแกรมประเภทดังกล่าวสามารถป้อนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ

https://www.owasp.org/index.php/Fuzzing