ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  W  | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W

Published On  24.10.2012 (8 ปีที่ผ่านมา)

Web Portal

Web Portal


 

เว็บท่า (Web Portal) หมายถึง ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์นั้นๆ เป็นศูนย์กลางเพื่อรวบรวมลิงก์เว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือบทความต่างๆ โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ดูง่าย และสะดวกในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่าง เว็บท่าของต่างประเทศ เช่น Yahoo เป็นต้น

 


 

ที่มา : http://th.wikipedia.org