ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E |  F  | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F

Published On  24.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Flash drive

Flash drive คือ อุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลแบบพกพา ซึ่งสามารถเสียบกับพอร์ตประเภท USB ของคอมพิวเตอร์ได้

ที่มา: Knowledge Base of University Information Technology Services: Indiana University, http://kb.iu.edu/data/aqhj.html