ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |  Q  | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Q

Published On  19.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Quality Assurance

Quality Assurance: QA ตามนิยามของ ISO 8402 "Quality Assurance is all those planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a product or service will satisfy given requirements for quality" การประกันคุณภาพ คือ กระบวนการที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจำเป็นที่ต้องมีเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะสามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพได้ตามที่ได้ตกลงกัน การประกันคุณภาพเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

ที่มา: http://www.issco.unige.ch/en/research/projects/ewg95//node69.html