ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  19.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Software Testing

Software Testing  :: เป็นกระบวนการในการทดสอบการทำงานส่วนต่างๆ ของ Software ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ ซึ่งส่วนที่ไม่ตรงกับความต้องการของระบบ ก็คือ ข้อผิดพลาด หรือที่เราเรียกกันว่า Defect

ที่มา: http://bazman.tripod.com/what_testing.html