ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |  Q  | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Q

Published On  19.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Quality Control


Quality Control : QC ตามนิยามของ ISO 8402: 1994 : "Quality Control is the operational techniques and activities that are used to fulfil requirements for quality" การควบคุมคุณภาพ คือ กิจกรรมและเทคนิคในระดับปฏิบัติการ ซึ่งนำมาใช้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการจัดการองค์กร, การกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากร, กระบวนการทำงาน, เอกสารระเบียบขั้นตอนการดำเนินงาน/วิธีปฏิบัติงาน และทรัพยากรการจัดการต่างๆ ที่จำเป็น


https://www.etda.or.th/articles/edit/1371