ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  W  | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W

Published On  12.10.2012 (8 ปีที่ผ่านมา)

WBI

WBI


WBI (World Business Indicator) เป็นการตรวจวัดธุรกิจในเชิงองค์รวม ทั้งทางด้านความพึงพอใจของลูกค้า การซื้อ การขาย การบริการหลังการขาย เป็นต้น