ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  02.10.2012 (10 ปีที่ผ่านมา)

shared key

การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้กุญแจรหัสตัวเดียวกันมากกว่าสองคนที่ใช้ร่วมกัน