ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |  V  | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V

Published On  02.10.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Voice Pattern recognition

คือ การตรวจสอบจากเสียงมนุษย์ โดยใช้วิธีการพูด เพื่อใช้ในการยืนตัวบุคคล โดยอาจจะใช้ร่วมกันกับ username/password โดยพิมพ์ username แต่ใช้การพูดสำหรับ password