ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J |  K  | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

K

Published On  02.10.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Keystroke Patterns

คือ การตรวจสอบอัตราความเร็วการพิมพ์บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด เพื่อใช้ในการยืนตัวบุคคล โดยส่วนมากจะใช้คู่กันกับการยืนยันแบบ username/password