ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Cold Site

เป็นการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไว้ เช่น การเดินสายโทรศัพท์ ยกพื้น ติดตั้งระบบปรับอากาศ เป็นต้น ไว้แล้ว เมื่อเกิดภัยพิบัติต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาทำการติดตั้ง ทำให้ต้องใช้เวลาในการติดตั้งช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะใช้ระบบดำเนินงานต่อไปได้