ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

TimeStamping

เป็นกระบวนการแบบปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยี PKI ในการเก็บรักษา บันทึกและปรับปรุงเวลาของเอกสาร