ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Something you are

การผ่านระบบความปลอดภัยโดยใช้สิ่งที่คุณเป็น เช่น ลายนิ้วมือ หรือ ม่านตา เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากมีความยากมากที่สุดในการปลอมแปลง