ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  25.09.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

Critical IT Infrastructure

คือ ระบบหรือบริการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศ ยกตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่าย