ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

bridge

ในเครือข่ายโทรคมนาคม, bridge เป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายแบบ LAN ไปยังเครือข่าย LAN อื่น โดยใช้โปรโตคอลเดียวกัน (เช่น Ethernet หรือ Tokenring)