ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | |  ค  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

เครือข่ายความร่วมมือ Asia-Pacific

Trustmark Alliance (ATA) เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐไต้หวัน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเม็กซิโก รวมทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน และจะมีสมาชิกใหม่อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน และประเทศไทย ปัจจุบัน ATA อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับชื่อเป็น World Trustmark Alliance (WTA) เพื่อให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกซึ่งมาจากทวีปอเมริกา การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ ATA มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าขายออนไลน์ให้มีความเหมาะสมและมั่นคงปลอดภัย