ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N |  O  | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

OTP (One-time password)

เป็นรหัสผ่านที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีความแตกต่างจากรหัสผ่านทั่วไป (Static password) คือสามารถป้องกันภัยคุกคามเกี่ยวกับการกรอกรหัสผ่านซ้ำ (Replay Attack) กล่าวคือ หากผู้ประสงค์ร้ายทำการจดจำรหัสผ่านเดิมที่ผู้ใช้งานเคยเข้าสู่ระบบ เพื่อจะนำกลับมาใช้ซ้ำ จะไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากรหัสผ่านจะถูกเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่เข้าสู่ระบบ แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานรหัสผ่าน OTP มีข้อเสียคือ ผู้ใช้งานอาจจดจำรหัสผ่านดังกล่าวได้ยาก ดังนั้นจึงมักพบเห็นการใช้รหัสผ่านแบบ OTP ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างรหัสผ่านแบบ OTP ได้แก่ การคำนวณจากเวลา การคำนวณจากรหัสผ่านเดิม หรือค่าสุ่มอื่นๆ เป็นต้น