ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |  U  | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

U

Published On  25.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

UTC : Coordinated Universal Time

เวลามาตรฐานซึ่งใช้อ้างอิงเช่นเดียวกับ GMT แต่นิยมใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่า เนื่องจากใช้เส้นลองติจูดเป็นเส้นแบ่งเวลา และมีความเที่ยงตรงและละเอียดมากกว่า GMT