ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F |  G  |  G  | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

G

Published On  25.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

GMT : Greenwich Mean Time

เวลามาตรฐานที่ใช้ในการบอกเวลา โดยยึดเส้นลองติจูดที่ 0 องศา ซึ่งอยู่ที่เมืองกรีนิซ ประเทศอังกฤษ