ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  21.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

Mobile Banking

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นบริการที่ธนาคารเปิดช่องทางให้ลูกค้าทำบริการทางการเงินผ่านระบบของธนาคารนั้นๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
[ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)]