ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  20.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

API : Application Programming Interface

เป็นส่วนสำหรับใช้ในการติดต่อกันสำหรับ Application API ถูกออกแบบมาเพื่อให้ Application ต่างๆสามารถที่จะใช้งานซึ่งกันและกันได้มากขึ้น ซึ่ง API สามารถอยู่ได้ทั้งในรูปแบบของ Library, Framework หรือ Web-service