ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  17.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

CMMI

หรือ Capability Maturity Model® Integration คือ แบบจำลอง ที่แนะนำ ข้อควรปฏิบัติหรือพึงกระทำ และสิ่งที่ควรคาดหวัง เพื่อเป็นการสร้างข้อกำหนดการปฏิบัติร่วมกันที่พึงมีขององค์กร (อ้างอิง : วารสารร่มพฤกษ์ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 บทที่ 3 หัวข้อ “รู้จักกับ CMMI ในโลกไอที” โดย ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์; http://research.krirk.ac.th)