ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND A  | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A

Published On  17.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

AEC

หรือ ASEAN Economic Community คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ความร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค (อ้างอิง : องค์ความรู้เขตเศรษฐกิจอาเซียน; http://www.thai-aec.com)