ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 ก  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  13.09.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

การสืบสวน

หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูล การแสวงหาข้อเท็จจริง พฤติการณ์ต่าง ๆ และหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อทราบรายละเอียดของความผิด ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อที่จะหาตัวผู้ต้องหา