ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  พ  | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  13.09.2012 (9 ปีที่ผ่านมา)

พิธีสาร (Protocol)

หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นทางการน้อยกว่าสนธิสัญญาและอนุสัญญา ทั้งนี้ โดยมากเป็นพิธีสารแนบท้ายสนธิสัญญา หรืออนุสัญญา หรือพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา