ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  ต  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Published On  13.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

ต้นฉบับ

หมายความว่า ฉบับจริงของเอกสารหรือต้นสำเนา ซึ่งในการพิจารณาคดีของศาลนั้น ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น จึงเกิดปัญหาว่าเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
จะสามารถใช้เป็นต้นฉบับได้หรือไม่ จึงเป็นที่มาของมาตรา ๑๐ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีการจัดทำสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับอ้างอิงข้อความในข้อมูลในอิเล็กทรอนิกส์ หากสิ่งพิมพ์ออกมีข้อความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกนั้นสามารถใช้แทนต้นฉบับได้