ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Cache

แคชเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลสำรองไว้เรียกใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานแคชจึงเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลที่อยู่ระหว่างจุดเรียกใช้จริงกับจุดที่เก็บข้อมูลจริงเช่น แคชที่เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยความจำที่คอมพิวเตอร์ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงข้อมูลซ้ำ ๆ จากฮาร์ดดิสก์หรือฟลอปปีดิสก์ซึ่งทำงานช้าเรียกว่า แรมแคช (RAM cache) คอมพิวเตอร์บางรุ่นมีแคชติดมาด้วยคุณจะติดแคชออกจากหน่วยความจำของคุณได้โดยใช้โปรแกรมเอื้อประโยชน์พิเศษมาช่วย เช่น PC Tools Deluxe สถาปัตยกรรมของแคชมีหลายชนิด ได้แก่
- Fully associative cache ข้อมูลจากแรมที่เก็บเป็นชุด และชุดเหล่านี้อาจจะมีได้หลายตำแหน่งแต่ละตำแหน่งจะเก็บข้อมูลบล็อกหนึ่ง แต่ละบล็อกอาจจะอยู่ในชุดใดก็ได้แต่จะมีเพียงตำแหน่งเดียวในชุดนั้นเวลาในการค้นหาจะสั้นลงและข้อมูลที่ใช้บ่อยมากจะมีการเขียนทับน้อย แคชแบบนี้มีได้ 2, 4 หรือ 8 ชุด
- Direct-mapped cache ตำแหน่งในแคชที่ตรงกับตำแหน่งในหน่วยความจำที่กำหนดไว้หลายตำแหน่ง ดังนั้นเมื่อโปรเซสเซอร์หาข้อมูลที่ต้องการ แคชจะกำหนดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากมีแรมหลายบล็อกที่ตรงกับตำแหน่งเดียวกันของแคชแคชจึงอาจจะใช้เวลาในการกระตุ้นตัวเองและเรียกหน่วยความจำหลัก
แคชของหน่วยความจำ (memory cache) และแคชของดิสก์มีความหมายต่างกัน แคชของหน่วยความจำจะเร่งความเร็วในการเข้าใช้หน่วยความจำส่วนแคชของดิสก์เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์
[ที่มา : www.gooab.net]