ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

Published On  12.09.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Cable

สายเคเบิล, เคเบิลที่ใช้ต่อเข้ากับส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้ทำงานให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่นเคเบิลต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์และต่อโมเด็มกับคอมพิวเตอร์หัวต่อของสายเคเบิลนั้นจะมีลักษณะพิเศษช่วยให้ต่อเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
[ที่มา : www.gooab.net]